رفتن به محتوای اصلی
x

عنوان پروژه :تحقیقات و فناوری دانشکده پزشکی

سال شروع

1396

سال خاتمه

1396

مبلغ هزینه

1500 میلیون ريال

زیربنا

470 مترمربع

کاربری پروژه

اداری

توضیحات

شامل دو اتاق و یک سالن، با گنجایش حدود 10 نفر می باشد.

 

عنوان پروژه :گروه معارف واقع در دانشکده پزشکی

سال شروع

1398

سال خاتمه

1398

مبلغ هزینه

1500 میلیون ريال

زیربنا

470 مترمربع

کاربری پروژه

آموزشی

توضیحات

 شامل 16 اتاق مخصوص اساتید و یک سالن کنفرانس به ظرفیت 24 نفر می باشد.

 

عنوان پروژه :

خرید و نصب دیزل ژنراتور

سال شروع

1396

سال خاتمه

1396

مبلغ هزینه

4000 میلیون ریال

ظرفیت دیزل

825 KVA

توضیحات

شامل خرید و نصب دیزلی به ظرفیت  825 KVA به منظور تامین برق اضطراری دانشکده می باشد.

 

عنوان پروژه : تالار دکتر موحدیان

سال شروع

1395

سال خاتمه

1395

مبلغ هزینه

2000 میلیون ريال

زیربنا

350 مترمربع

کاربری پروژه

آموزشی

توضیحات

سالن به منظور برگزاری کلاس و کنفرانس با ظرفیت تالار 250 نفر می باشد.

 

عنوان پروژه : تالار دکتر ابوتراب نفیسی

سال شروع

1395

سال خاتمه

1395

مبلغ هزینه

2000 میلیون ريال

زیربنا

350 مترمربع

کاربری پروژه

آموزشی

توضیحات

سالن به منظور برگزاری کلاس و کنفرانس با ظرفیت 250 نفر می باشد.

 

عنوان پروژه : تعمیرات اساسی اتاق پست برق و دیزل دانشکده پزشکی و تابلوهای برق

سال شروع

آذر1398

سال خاتمه

دی 1398

مبلغ هزینه

800 میلیون ريال

زیربنا

72 مترمبع

توضیحات

دیزلی به ظرفیت250KVA جهت تامین برق اضطراری ضلع جنوبی دانشکده پزشکی وارد مدار شده است و پست برق و تابلوهای    20KV/400Vتعمیرات اساسی صورت گرفت.

 

 

عنوان پروژه :آزمایشگاه حیوانات دانشکده پزشکی

سال شروع

1398شهریور

سال خاتمه

1398 آذر

مبلغ هزینه

900 میلیون ريال

زیربنا

120 مترمربع

کاربری پروژه

آموزشی

توضیحات

 شامل 10 آزمایشگاه به منظور نگهداری حیوانات برای انجام آزمایش دانشجویان می باشد.