رفتن به محتوای اصلی
x

شبکه بهداشتی درمانی کشور از سال  1364 باهدف تضمین عادلانه دسترسی کلیه آحاد جامعه به مراقبتهاي اولیه بهداشتی ، بااولویت مناطق روستائی ومحروم ، بتدریج درکشور مستقرشده است . این شبکه مناطق روستائی وشهري، را شامل می شود .

با توجه با اینکه کوچکترین واحد مستقل در نظام بهداشتی درمانی کشور شهرستان است به همین دلیل ، پس از اعلام سیاستهاي اساسی و خط مشی هاي کلی ، تدوین مجموعه اي که بتواند به اجرا و استقرار نظام در شهرستان کمک کند مورد توجه قرار گرفت.
شبکه بهداشت و درمان در شهرستان به عنوان کوچکترین واحد مستقل نظام بهداشت و درمان کشور محسوب می گردند و علاوه بر نظارت و پایش فعالیت هاي مرکز بهداشت شهرستان و بیمارستان شهرستان ،مسئولیت نظارت بر کلیه فعالیت هاي بهداشتی درمانی بخش هاي منطقه تحت پوشش را برعهده دارند. واحدهاي زیرمجموعه شبکه های بهداشت ودرمان شهرستان ها شامل خانه های بهداشت، پایگاه های سلامت شهری و روستایی و مراکز جامع سلامت می باشد.

 

مراکز تحت پوشش شبکه بهداشت و درمان شهرستان دهاقان

 

ردیف

نام مرکز

نام واحد

روستایی/شهری

نوع واحد

آدرس

1

گلشن

گلشن

شهر زیر 20 هزار نفر

مرکز خدمات جامع سلامت شهری / روستایی

خیابان امام حسین روبروی بانک ملت

2

شهید بشارت

شهید بشارت

شهر زیر 20 هزار نفر

مرکز خدمات جامع سلامت شهری / روستایی

بلوار انقلاب - روبروی پاسگاه انتظامی

3

حضرت رسول اکرم(ٌص‌)

عطاآباد

شهر زیر 20 هزار نفر

مرکز خدمات جامع سلامت شهری / روستایی

عطاآباد - خیابان معلم_مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی حضرت رسول اکرم عطاآباد

4

قمبوان

قمبوان

روستا

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی

خیابان آل رسول

5

قمیشلو

قمیشلو

روستا

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی

خیابان شهید خیاطی

6

گلشن

علی آباد گچی

روستا

خانه بهداشت

 

7

گلشن

محمود آباد

روستا

خانه بهداشت

خیابان امام حسین

8

شهید بشارت

دزج

روستا

خانه بهداشت

 

9

شهید بشارت

همگین

روستا

خانه بهداشت

همگین - جنب پاسگاه انتظامی

10

قمبوان

علی آباد جمبزه

روستا

خانه بهداشت

 

11

قمبوان

پوده

روستا

خانه بهداشت

خیابان شهیدان صادقزاده

12

قمبوان

قهه

روستا

خانه بهداشت

 

13

قمبوان

قمبوان

روستا

خانه بهداشت

قمبوان خیابان ولی عصر

14

قمیشلو

قمیشلو

روستا

خانه بهداشت

خیابان گلزار شهدا کوچه شهید خیاطی

15

حضرت رسول اکرم(ٌص‌)عطاآباد

کره

روستا

خانه بهداشت

 

16

حضرت رسول اکرم(ٌص‌)عطاآباد

لاریچه

روستا

خانه بهداشت

روستای لاریچه  ابتدای ورود به روستا

17

گلشن

دولت آباد

شهر زیر 20 هزار نفر

پایگاه سلامت

دولت آباد- جنب حسینیه