رفتن به محتوای اصلی
x

خانه بهداشت باقرآباد

معرفی و تاریخچه

خانه‌های بهداشت محيطي‌ترين واحد ارائه خدمات در نظام شبكه‌هاي بهداشتي و درماني كشور و مسـتقر در روسـتا اسـت كـه تحـت نظـارت مركـز بهداشتي درماني روستايي فعاليت مي‌كند. هر خانه بهداشت بسته به شرايط جغرافيـايي بـه ويـژه امكانـات ارتبـاطي و جمعيـت با متوسط  ساکن 1500 نفر در روستای اصلی و روستاهای قمر (روستاهای تحت پوشش) قرار دارد. و توسط بهورز زن و مرد مشغول ارائه مراقبت‌های بهداشتی است و خدمات ارائه شده در این مکان، در سامانه الکترونیک سلامت ثبت می‌شود. ادامه مطلب

نمایش تصویری