رفتن به محتوای اصلی
x

خانه بهداشت کسوج

معرفی و تاریخچه

خانه های بهداشت محيطي ترين واحد ارائه خدمات در نظام شبكه هاي بهداشتي و درماني كشور و مسـتقردر روسـتا اسـت كـه تحـت نظـارت مركـز بهداشتي درماني روستايي فعاليت مي كند. هر خانه بهداشت بسته به شرايط جغرافيـايي بـه ويـژه امكانـات ارتبـاطي و جمعيـت با متوسط  ساکن 1500 نفر در روستای اصلی و روستاهای قمر(روستاهای تحت پوشش) قرار دارد. و توسط بهورز زن و مرد مشغول ارائه مراقبت های بهداشتی است و خدمات ارائه شده در این مکان، در سامانه الکترونیک سلامت ثبت می شود. ادامه مطلب

نمایش تصویری