رفتن به محتوای اصلی
x

شبکه بهداشت و درمان شهرستان نجف آباد

شبکه بهداشت و درمان شهرستان نجف آباد

مراکز بهداشتی نجف‌آباد

مراکز درمانی نجف آباد

بازسازی بخش های آشپزخانه و لندری و CSR
سالن ورودی بخش ها و نمای ساختمان بیمارستان
احداث آزمایشگاه بیمارستان
تعمیر و بازسازی زایشگاه بیمارستان
تعمیرات وبازسازی اتاق های عمل
بازسازی بخش های مامائی ، داخلی ، دیالیز و اطفال
بازسازی بخش های رادیولوژی و MRI بیمارستان شهید منتظری نجف آباد