رفتن به محتوای اصلی
x

شبکه های بهداشت و درمان شهر

مرکز بهداشت شماره یک

پایگاه سلامت ارزنان پایگاه سلامت شماره یک حصه پایگاه سلامت شهرک امام حسین (ع) -دارک مرکز بهداشتی درمانی امام تقی (ع) مرکز بهداشتی درمانی مرحوم حاج احمد محکم کار مرکزبهداشتی درمانی شبانه روزی حضرت حجت بن الحسن (ع)
مرکز بهداشتی درمانی حضرت زهرا (س) ، قهجاورستان مرکز بهداشتی درمانی سودان ، مرکز بهداشتی درمانی علی ابن موسی الرضا(ع) مرکز جامع نواب صفوی مرکز سلامت جامع کفران مرکز سلامت جامع کوهان و حاجی آباد

مرکز بهداشت شماره دو

پایگاه بهداشتی کوی راه حق خانه بهداشت رامشه خانه بهداشت مالواجرد مرکز بهداشتی درمانی حضرت علی ابن ابی طالب (ع) -کوجان مرکز جامع سلامت شهری دهنو
پایگاه سلامت رهنان دو- پایگاه سلامت کارلادان- مرکز بهداشتی بهارستان (مهربد) -مرکز جامع سلامت شهری آزادان -مرکز جامع سلامت شهری بیت المقدس -مرکز جامع سلامت شهری ولوان

مراکز بهداشتی نجف‌آباد

مراکز بهداشتی گلپایگان

مراکز بهداشتی تیران و کرون

مراکز بهداشتی فلاورجان

تعمیر و بازسازی خانه بهداشت جلال آباد، تعمیر و بازسازی خانه بهداشت ریاخون، دیوارکشی خانه بهداشت روستای هویه، دیوار کشی خانه بهداشت روستای زفره، تعمیر و بازسازی خانه بهداشت روستای شرودان، دیوارکشی مرکز بهداشت روستای اشترجان

مراکز بهداشتی مبارکه

مراکز بهداشتی خمینی شهر

خانه بهداشت قلعه امیریه-تیرانچی- پایگاه سلامت وازیچه-فدک-قرطمان-رازی- هرستان-زنجیره سرد هرستان - سالن اجتماعات قرطمان-آزمایشگاه جوی آباد- اورژانس 115 درچه و جوادیه- مرکز جامع سلامت جوادیه و آزمایشگاه امام رضا(ع)- مرکز جامع سلامت جوی آباد شمس و قدیم- پایگاه سلامت ولاشان-مرکز هاری شهرستان- ستاد شبکه

مراکز بهداشتی اردستان

احداث پایگاه 115 ظفرقند، پانسیون اردستان، محوطه سازی مرکز شماره یک اردستان، مرکز بهداشت نساجی

مراکز درمانی نطنز

احداث و تعمیرات اورژانس، احداث ساختمان دیالیز
(اورژانس-بلوک زایمانی-پانسیون-تصفیه خانه)
اتاق های عمل و CSR بیمارستان فاطمیه بادرود

مراکز درمانی نجف آباد

تعمیر و بازسازی زایشگاه بیمارستان
بازسازی بخش های مامائی ، داخلی ، دیالیز و اطفال
بازسازی بخش های رادیولوژی و MRI بیمارستان شهید منتظری نجف آباد
بازسازی بخش های آشپزخانه و لندری و CSR
سالن ورودی بخش ها و نمای ساختمان بیمارستان
احداث آزمایشگاه بیمارستان
تعمیرات وبازسازی اتاق های عمل

مراکز درمانی تیران و کرون

تعمیر و بهسازی بخش های بیمارستان بهنیا

مراکز درمانی چادگان